Leef

Een Gideons leger Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en
daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid. 

Alleen krachtige liefde overwint (door Aline)

Recent werd opnieuw een laffe en uiterst sadistische aanslag gepleegd op Esther (klik hier voor een weergave van wat er gebeurd is).

Een enorme klap allereerst voor Esther, die nog aan het herstellen is van de lichamelijke en psychische gevolgen. Maar ook een klap voor andere overlevers die met voorzichtige moed eerste stappen zetten om zich los te maken van de cult. En een klap voor hen die van Esther houden, waar ik er één van ben, een vriendengroep die groeit. Wat die laatste groep betreft, merk ik dat in reactie op deze kwaadaardigheid velen strijdvaardiger worden. Alleen krachtige liefde overwint kwaadaardigheid, zoals Yeshua heeft laten zien. En wij, als vrienden van Esthers willen met vasthoudendheid in Yeshua’s voetsporen gaan. Mijn persoonlijk gebed is dat deze laaghartige aanslag in de christelijke kerk en ver daarbuiten een golf van verontwaardiging zal losmaken. En dat het een breed gedragen roep om gerechtigheid zal veroorzaken. Een roep die niet meer gestopt kan worden en uiteindelijk een weg naar vrijheid zal banen voor hen die zo zwaar vervolgd worden.

Voor wie ben jij een bron van hoop? (door Janita)

Psalm 104: 10 ‘Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen door stromen.’

Dit is zo’n mooi Bijbelvers, de bronnen in de dalen. Bronnen die hoop geven, bronnen die water geven, juist in de dalen. In die dalen kunnen ze tussen de bergen door stromen. Laat ons gebed zijn: ‘Yeshua maak mij een bron, om in de dalen waarin overlevers zitten een bron te mogen zijn van levend water, om daar hoop te geven en Uw licht te zijn.’

Daar is moed voor nodig; de Bijbel spreekt regelmatig over moed, bijvoorbeeld in 2 Kronieken 15:7 ‘U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk’. En in 2 Samuel 2:7 ‘Welnu dan, grijp moed en wees dappere mannen’. In de HSV Bijbel staat diverse keren als opmerking bij het woord moed dat het om handen gaat, bijvoorbeeld: laat uw handen niet slap worden en laat uw handen sterk zijn. Onze handen zijn belangrijk, we zien dat Noach ook flink zijn handen uit de mouwen moest steken toen God hem de opdracht gaf om een ark te bouwen.

Er is moed nodig om overlevers van srm te helpen om hen hoop te geven in de diepe dalen waar zij in zitten. Wij mogen onze handen daarvoor gebruiken, onze handen vouwen om te bidden, onze handen opheffen naar de hemel en Yeshua smeken om uitkomst te geven. Er zijn meer mensen nodig die hun handen willen gebruiken en zich willen inzetten om overlevers te helpen. Vraag de Heer wat jij mag doen zodat ook jij je handen kunt laten wapperen en een bron van hoop en licht mag zijn in de diepe dalen.

Kerst (door Gerard)

Geschreven vlak na zijn start bij Friends of Esthers.

Niet iedereen ziet uit naar Kerst. Dat weten we van mensen die eenzaam zijn. En daarom worden er allerlei initiatieven genomen, door familie, buren, kerken, #nietalleen. Ook al wordt de eenzaamheid niet structureel anders, de aandacht is voor velen in ieder geval een warm lichtpuntje in donkere dagen. Ook voor de brengers van dat licht, want (uit)delen maakt je rijk.

Er is nog een andere groep die niet uitziet naar Kerst. Sterker nog, ze zijn er zelfs bang voor en liggen er wakker van. Het is voor velen een onbekende groep. Ik wist er een paar jaar geleden ook nog niets van. Voor hen hangt Kerst samen met duistere bijeenkomsten. Er zijn wel kaarsen, een boom, gezang. Zelfs een vuur, maar geen hoop, wel angst, doodsangst.

Tegenovergesteld
Waar kerst gaat over het wonder van Immanuel, Yeshua’s komst als kwetsbaar kind in een gebroken wereld, moet in de bijeenkomst van de cult de mens de zonde weg doen en gruwelijke offers brengen ter ere van Nimanuel, satan. In een strakke hiërarchie worden kinderen en afvalligen slachtoffer van een inktzwarte cultus.

Een overlever schrijft: ‘De ruimte is donker en wordt verlicht met rode lampen, daar waar je mag lopen. Alleen de offerplek is groot verlicht door vuur. De hele ambiance voelt als heel speciaal en belangrijk. Alleen al door de lampen en het vuur word je stil en houd je je gedeisd. Uit elke hoek kan er iemand opduiken die je laat schrikken, je ziet ze niet snel aankomen. Mede door de zwarte kleding die iedereen, behalve de kinderen onder 16 jaar, draagt. De kinderen zijn naakt en vallen het meest op. Het ergste is het offer, als krijsende kinderen geofferd worden tot verzoening van zonden van familie en voorgeslacht, terwijl er ondertussen liederen klinken en muziek, eentonig tromgeroffel.’

Kinderoffers
Vanuit het Oude Testament ben ik bekend met de gruwel van kinderoffers (zie o.a. Deut. 12:31, 2 Kon. 16:3, Psalm 106:37 en Ezech. 16: 20,21). Het wordt uitdrukkelijk verboden door de Heer (Deut.18:10). Hijzelf vraagt geen mensenoffer, maar voorziet Zelf in een verzoenend offer voor onze zonde, in Yeshua, het Lam Gods.

Het lijkt onvoorstelbaar dat in ons beschaafde land kinderoffers nog steeds plaatsvinden en onder de radar blijven. Met kerst gebeurt het tijdens bijeenkomsten van de cult bij een omgekeerd kruis. Angstaanjagend, gruwelijk, dodelijk.

Naast kinderen worden ook afvalligen geofferd om de groep zuiver te houden. De kans dat het jou zal overkomen neemt toe als je je in de weken ervoor niet strikt houdt aan de regels van de cult. Dat kan al zitten in het te laat komen op een afspraak van de cult. De adventsweken zijn dus heel stressvol, vanwege de angst ook maar iets fout te doen, en vol van geestelijke strijd.

Bidden
Wat een schril contrast met een mooie kerstavonddienst waar Yeshua centraal staat, de vreugde in de langverwachte Redder, Messias. Dat Licht in de duisternis gun ik iedereen. 

Vanaf nu zal ik rond kerst niet alleen bidden voor eenzame mensen en voor mensen die het Licht der wereld nog niet kennen, maar ook voor mensen, en speciaal de kinderen die vastzitten in het bizarre tegenovergestelde van de blijde boodschap. Biddend voor hen voor moed om eruit te stappen en voor christenen die hen willen opvangen en helpen de genade van Yeshua tot in het diepst van hun ziel eigen te maken.

Dankpunten en gebedsverhoringen

Hoeve ‘de Binnentuin’
We zijn dankbaar dat er een concrete locatie op ons pad is gekomen waar we in de toekomst overlevers kunnen opvangen en waar we ons werk kunnen uitbreiden. Een plek waar overlevers zich veilig mogen voelen bij mensen die weten waar ze doorheen gaan. We zijn dankbaar voor het contact met de eigenaren en de tijd die we krijgen om de financiën bij elkaar te verzamelen.

Behandelaren
We zijn ontzettend dankbaar dat enkele behandelaren zijn gestart met de behandeling van een hulpvrager.

Netwerkvrienden
We zijn dankbaar dat er een aantal netwerkvrienden om onze hulpvragers heen staan en dat zij trouw zijn.

Donaties
We zijn dankbaar dat er elke maand giften binnenkomen om ons werk te kunnen doen.

Tekening gemaakt door Reno: dit is de Goede Herder met Reno. Reno wil ook graag vrij zijn, zoals ze hier getekend heeft. Ze wil graag dat het in haar hoofd rustig wordt.

BID VOOR ...

Algemeen

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt

(Jakobus 5:16).

Hoeve ‘de Binnentuin’

Zoals hierboven ook al is gemeld, heeft Friends of Esthers een locatie op het oog waar ze een aantal overlevers een veilige plek kunnen bieden, ook tijdens donkere dagen. Daarnaast beoogt Hoeve ‘de Binnentuin’ hulp te bieden aan overlevers van srm door hen te helpen een veilig en gezond sociaal netwerk op te bouwen en hen te voorzien van de benodigde ondersteuning. Dit alles in een context van gelijkwaardigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid. Daarnaast wordt kennis en expertise over CDIS ontwikkeld en wordt gewerkt aan bewustwording in de breedte van de samenleving rond het bestaan van srm en CDIS. Cruciaal onderdeel van De Binnentuin is een (woon) gelegenheid met ruimte om te wonen, te werken en te recreëren.

Friends of Esthers heeft voor 15 december 1,6 miljoen euro nodig om Hoeve ‘de Binnentuin’ te kunnen kopen. Deze zal in beheer zijn van een stichting waar meerdere mensen kunnen wonen en werken. Bid dat deze financiën op tijd binnen zijn en/of toegezegd worden, zodat meerdere overlevers hoop hebben op een veilige plek.

Behandelaren

Bid dat er donaties zullen blijven binnenkomen om het werk van de behandelaren te kunnen blijven betalen en dat de behandelaren wijsheid en kracht ontvangen voor hun werk. Bid ook voor nieuwe behandelaren, mensen die leergierig zijn met het hart op de juiste plek, zonder geheimen in hun leven waarmee ze chantabel zouden kunnen zijn, die willen leren traumatherapeut te worden. Bid dat mensen moedig zullen zijn om hun vaardigheden en passie in te zetten om mensen uit de duisternis te trekken. Hoe meer behandelaren er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken, zodat meer overlevers kunnen starten met deze essentiële behandeling.

Netwerkvrienden

Bid dat de netwerkvrienden die er nu zijn het zullen volhouden vriend te zijn, terwijl de hulpvrager steeds meer zichzelf laat zien. Bid voor meer netwerkvrienden door het hele land; hier is echt een heel groot tekort aan en staat uitstappen uit de cult in de weg.

Werk van Friends of Esthers

Bid voor alle ontwikkelingen binnen Friends of Esthers. We werken hard aan het verbeteren van de diagnostiek voor CDIS (complexe DIS) bij doorgaand misbruik en we werken op vele terreinen om onze kennis te verspreiden. Zo zijn er vaak bijeenkomsten voor netwerkers, bidders, enzovoorts waar we kennis overdracht doen en waar we elkaar ontmoeten. Er zit veel tijd en energie in dit werk en voor elke stap is veel wijsheid nodig. We hebben Yeshua hier heel hard bij nodig, als Hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers (Psalm 127:1). Hier zijn wij ons heel erg van bewust. Bid voor Zijn leiding bij elke stap die we zetten op elk vlak van ons werk en met elke persoon waar we mee te maken hebben.

Daders

2 Samuel 8:14 ‘Hij legde garnizoenen in Edom; in heel Edom legde hij garnizoenen, en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De HEERE gaf David de overwinning overal waar hij heen ging.’ Een garnizoen is een aantal soldaten dat op een specifieke plaats is gestationeerd, oorspronkelijk om die plaats te bewaken, maar tegenwoordig ook vaak met die plaats als thuisbasis. David legde in heel Edom garnizoenen aan om het te beschermen tegen aanvallen van de vijand. Laten wij ook in heel Nederland garnizoenen leggen; soldaten, bidders en strijders in de geestelijke wereld. Bid dat er meer mensen komen die op gaan staan tegen het onrecht en meestrijden in de geestelijke wereld. Zoek mensen op en ga samen bidden. Vraag anderen aan te sluiten. Begin … Yeshua zal het zegenen!

Personen

Anjer

Anjer is een dappere behandelaar die al langer werkt met overlevers. Haar taak is echt van belang en voor hulp en advies is ze altijd welwillend. Wel heeft ze een zwakke gezondheid. Bid dat ze de kracht en moed zal houden om dit werk te blijven doen en dat ze haar grenzen hierin zal voelen.

Martin

Martin is een nieuwe hulpvrager bij Friends of Esthers en heeft dringend gebed nodig. Zijn proces is intens en heeft veel invloed op zichzelf en zijn omgeving. Bid voor duidelijke diagnostiek en wijsheid en open deuren voor de juiste hulp. We hebben dringend mensen nodig die willen helpen, ook voor dit gezin.

Adam

Adam is een zoon van een overlever die nog steeds vastzit in de cult. Graag gebed dat Yeshua de mogelijkheid voor hem en zijn gezin creëert om uit deze duisternis te stappen. En dat Yeshua hem dan ook hiervoor de wijsheid en kracht zal geven. Bid dat hij hiervoor de overtuiging krijgt dat het echt kan, door het voorbeeld van zijn moeder!

Ismael

Ismael is een kleinkind van een overlever en maakt in zijn jonge jaren al misbruik mee. Helaas is er geen toegang tot hem om hem te helpen veilig te zijn en te blijven tot nu toe. Bid voor open deuren en voor de ouders dat zij mogelijkheden voor uitstappen aanpakken!

Myrthe

Myrthe is hard aan het werk met haar proces. Bid dat haar weerbaarheid groter zal worden en ze meer inzicht en contact met haar binnendelen gaat krijgen. Bid dat ze veilig zal zijn en blijven en uit de handen van de cult zal kunnen blijven. En als er toch iets gebeurt, ze de moed heeft dit te delen.

Ferdi

Ferdi heeft al een lange weg gehad waarbij hij veel tegenwerking heeft ervaren. Bid voor open deuren en de leiding van Yeshua om de juiste mensen op zijn pad te brengen, zodat de weg naar blijvende vrijheid ingeslagen kan worden.

Ingrid

Ingrid Is een dappere hulpvrager die grote stappen zet om te herstellen uit de cult. Dit proces is voor haar loodzwaar, waarbij ze gevoelens ervaart van diepe afwijzing, nergens thuis horen en bij niemand horen. Bid dat Yeshua haar mag ontmoeten en mag laten weten en voelen dat ze gewenst en geliefd is door Hem en door mensen om haar heen.

Reno

Reno is begonnen met traumaverwerking; bid voor haar dat ze moed blijft houden en dat ze het vol kan houden, de traumabehandeling kost haar veel energie. Bid ook voor wijsheid voor haar behandelaar. Daarnaast is Friends of Esthers bezig met het opbouwen van een netwerk. Bid dat Reno zal leren deze mensen te vertrouwen.

E

E is een jonge vrouw die op een eiland woont. Ze heeft een srm verleden en is christen geworden. Ze is absoluut niet veilig en kan niet naar buiten. Ze heeft alleen haar moeder en verder niemand. Er is geen veilige plek of hulp op dit eiland. Ze willen haar doden en daarom wil ze zo snel mogelijk het eiland af, maar ze weet niet hoe en waarheen, ze is doodsbang. Bid voor deze jonge vrouw dat Yeshua iemand op haar pad brengt die haar kan helpen en dat de cult haar loslaat.

C

Er is een zeer dringend gebedspunt voor C. Zij zit in een heftig proces om van binnenuit vrij te worden van alle cultprogrammeringen. In dat kader voelt ze steeds meer en dringender hoe belangrijk het is om naar een andere omgeving te kunnen vertrekken omdat ze in de omgeving waar ze nu woont, niet veilig is en zich ook totaal niet veilig voelt. Zij heeft dringend een veilige plek nodig, waar zij in elk geval tijdelijk zou mogen verblijven. Het gaat daarbij niet om een opvangplek waarbij mensen haar zouden moeten opvangen of begeleiden. Het gaat om een veilige plek waar zij zo zelfstandig mogelijk zou kunnen wonen op korte termijn, zodat zij weg kan uit een voor haar heel onveilige omgeving. Door de onveiligheid die zij ervaart, stagneert een deel van haar herstelproces, omdat zij daar de energie niet voor heeft en haar hele systeem op alert staat. Bid dat er door Yeshua zelf een georganiseerde plek komt, waar ze in elk geval tijdelijk kan wonen.

Aline

Van de recente misdaden tegen Esther ben ik van nabij getuige geweest en haar lijden heeft mij diep geraakt. Een botsing van twee werelden, de ‘gewone’ wereld en die van de cult, waarvan ik het bestaan lange tijd niet heb geweten. Het raakt me ook diep om de nood te zien van overlevers die we (nog) niet kunnen helpen en met wie we juist net op weg gaan. De jarenlange, soms levenslange eenzaamheid van hun strijd tegen een misdaadnetwerk waar niemand het bestaan van geloofd, is hartverscheurend om te zien. Bid dat muren worden afgebroken tussen deze twee werelden en steeds meer mensen uit de gewone wereld een hartsverbinding aangaan met hen.

Esther

Het is een zware periode geweest na de aanslag van cult op 6 oktober. Ik ben op moment van schrijven nog herstellende en hoop dat de gevolgen niet blijvend zullen zijn. Toch is mijn daadkracht anderen te helpen alleen maar vergroot. Bid dat deze alleen maar groter zal worden en niet zal kunnen uitdoven en dat ik dicht bij Yeshua zal blijven. Lied voor deze periode.

Humbly

Humbly is een dappere vrouw die al tientallen jaren een overlever helpt. Al die jaren heeft zij samen met vele anderen al vele manieren uitgeprobeerd om deze persoon te helpen, maar ervaart veel van deze pogingen als falen. Sinds enkele maanden is zij met hulp van Friends of Esthers behandelaar geworden en hard aan het leren hoe de overlever nog beter te kunnen helpen en met succes! Bid dat ze wijsheid, moed en kracht krijgt en houdt om dit zware proces te kunnen blijven doen. Laten we allemaal geestelijk om mensen als Humbly heen staan.

Lieveheersbeestje

Bij Lieveheersbeestje gebeurt er onverwacht veel van binnen. Dat is pittig en heeft zijn weerslag op het dagelijks leven. Moed en energie om hier doorheen te gaan, zijn soms ver te zoeken. Daarnaast voelt zij zich ondanks de hulp van haar psycholoog vaak alleen/eenzaam in haar proces. Zij heeft behoefte aan mensen die op haar pad komen die begrijpen wat er aan de hand is en haar hierin kunnen ondersteunen. Bid dat zij Gods nabijheid en leiding in bovenstaande mag ervaren.

Desiree

Desiree is een moedige vrouw die meerdere overlevers kent, voor hen zorgt en als een vriendin wil zijn. Ze heeft vaak te maken met geestelijke strijd door dit werk. Vanuit Friends of Esthers komen er steeds meer taken op haar af, waar moed en de leiding van Yeshua voor nodig is. Bid voor bescherming en wijsheid bij de stappen die ze maakt, zodat steeds meer overlevers geholpen kunnen worden.

Jan

Jan is een oudere kleuter die in zijn spelgedrag en op andere manieren kernmerken vertoont van ernstig misbruik. Er is al lange tijd veel gaande om Jan. Bid voor de contacten die er zijn tussen de hulpverleners, voor bescherming wanneer het gaat om ouderlijk gezag en dat hij een veilige plek heeft om op te kunnen groeien metde juiste behandeling.

Els

Els is een dappere behandelaar die zich al jaren inzet voor overlevers van ritueel misbruik. Bid voor kracht en moed om door te gaan en voor steun om haar heen. Bid voor goede samenwerking tussen partijen waarmee ze te maken heeft en voor wijsheid en inzicht tijdens de behandelingen.

Andere overlevers die nog wachtende zijn

We zijn met meerdere hulpvragers in contact en vanwege de aanmeldstop kunnen we nu niet iedereen helpen. Bid voor wijsheid voor ons voor de aanmeldingen die al lopen. Voor goede diagnostiek en voor de juiste deuren voor de juiste hulp. Bid dat meer kerken hun deuren open durven zetten voor deze groep. Bid dat diegenen die moeten wachten op hulp moed en kracht vinden om het vol te houden en niet opgeven of een andere plek zullen vinden waar zij geholpen kunnen worden. Dat de grote armen van Yeshua ook hen zullen dragen.

Hulp aan overlevers tijdens cultnachten (voor meer informatie hierover zie blog)

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten

Het is voor overlevers heel intensief om specifieke informatie boven te halen over iedere cultnacht, omdat elke cultbijeenkomst met vele afschuwelijke herinneringen verbonden is, die dan ook naar boven komen. Het is daarom niet van alle dagen gelukt om voldoende helderheid te krijgen over de specifieke tijden. De tijden van 01:00 – 03:00 uur zijn niet altijd volledig dekkend; de cult gaat vaak langer door en begint soms ook eerder. Houd bij da gen waar geen tijd bij staat als richtlijn 01:00 – 03:00 uur aan. Voor bepaalde cultgroepen is vrijdagnacht vaste cultnacht. De vrijdag is daarom een dag die voor veel overlevers extra zwaar is.

Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn. N.B.: als er 27 november staat, dan gaat het om de nacht van 26 op 27 november.

27 november 01:00 – 03:00 uur volle maan
3 december 01:00 – 04:00 uur
4 december 01:00 – 04:00 uur
5 december 01:00 – 04:00 uur
13 december 01:00 – 03:00 uur nieuwe maan

16 tot 23 december Dit is de voorbereidingsweek van kerst. Er zullen kinderen gekidnapt worden en door mensenhandel verkregen kinderen en volwassenen zullen naar plekken gebracht worden om hen voor te bereiden op de kerstcultdagen. Ook zullen de zwangeren, die zwanger zijn gemaakt met het doel om een kindje te baren tijdens kerst, voorbereid worden met stimulerende middelen en onderzoeken. Er zijn dagelijks bijeenkomsten, waarbij de wekelijkse meeting verplicht is en de avond van 23 december ook.

Vanaf de avond van 23 december 22:00 uur gaan de cultactiviteiten non-stop door tot de ochtend van 25 december 05:00 uur ’s ochtends Van 23 tot 25 december zijn de voorbereidingen voor de grote climax. Omdat het veel uren achter elkaar zijn, is dit voor kinderen/overlevers heel zwaar en uitputtend. Degene die niet meer naar de cult gaan, raken uitgeput met alle kans om alsnog gepakt te worden en degene die nog wel gaan moeten vechten tot hun dood soms om het vol te houden. Bid voor kracht, moed en geloof dat er een nieuwe dag komt waarop alles beter is.

Nacht van 23 op 24 december tot aan kerstavond 23:59 uur De vooravond van kerst is direct de zwaarste avond van deze periode. Voorafgaand aan deze dag (vaak in de nacht van 31 oktober op 1 november) is er al een uitverkorene uitgekozen voor het heilige offer. Een offer waarin iemand als een soort maagd beschouwd wordt en de hele ‘familie’ bedient door haar leven te geven voor het hogere doel en dat is satan en zijn dienaren tevreden stellen. De demonische activiteit tijdens deze avond is immens en voor veel slachtoffers het naarste aspect van de avond. Verkracht worden door demonen is werkelijk afschuwelijk. Bid voor de slachtoffers. Bid dat ze beschermd zullen zijn voor de demonische activiteiten. Dat er geen demonen in hen zullen achterblijven en dat zij voelen dat er een sterkere macht, de macht van Yeshua heerst en zal overwinnen. Bid voor verblinding van de dader-daders en dat er een soort van koepel over de ceremonie zal zijn waardoor de demonen niet eens erbij kunnen komen. 

24 december op 25 december 1ste kerstdag Het nieuwe leven is begonnen. Op deze dag wordt ‘gevierd’ dat satan alle macht wil hebben over leven en dood. Dit zullen de cultleden belijden en bekrachtigen met een offer van een eerstgeborene. Hierna zullen de nieuwelingen, dat zijn jonge maagden onder de 12 jaar, verkracht worden op een omgekeerd kruis om zo de heiligschennis van Yeshua te vergroten. Bid voor de moeder die haar eerste kind krijgt en direct verliest. Bid voor een diep vertrouwen dat het kindje veilig zal zijn bij Yeshua. Bid ook voor de kinderen die verkracht worden op het kruis, maar ook tijdens de orgie erna.

Voor de nacht van 25 op 26 december gaat het om de periode tussen 00:00 – 05:00 uur (Meest heftig tussen 02:00 – 03:00 uur). Reiniging na het nieuwe leven. Na het nieuwe leven zal al het kwade vernietigd moeten worden om zo een heilig leven te kunnen leiden. Zo is de theorie van de cult. De groep zal eenparig de afvalligen straffen door hen op te hangen en dood te slaan. Elke aanwezige zal degene die opgehangen is, moeten slaan tot bloedens toe waardoor deze persoon uiteindelijk bezwijkt aan zijn wonden. Ook door iemand vast te binden in het midden van een vuurplaats en deze aan te steken wordt het vonnis bekrachtigd.

Dit gebeurt met minder ‘belangrijke’ afvalligen in de groep. Bid voor een groepsopstand binnen de groep. Dat ze met elkaar gaan beseffen, dat wat ze aan het doen zijn slecht is en ze hier een afkeer van krijgen. Dat ze in opstand zullen komen tegen deze rituelen en dat hierin de groepsdruk positief zal meewerken tot behoud van de slachtoffers die als minderwaardig en slecht gezien worden. Yeshua kan dit!

27 december 01:00 – 03:00 uur volle maan.

31 december 01:00 – 04:00 uur voorbereiding nieuwe jaar

31 december – 1 januari 22:00 – 10:00 uur Climax tussen 01:30 en 02:30 uur. Dan vindt er een telling plaats of je aanwezig bent of niet, belangrijk moment. Vooral feestelijke aangelegenheid tussen belangrijke cultleden. De regionale groepen zijn niet altijd actief tijdens deze nacht, echter de landelijke groepen wel. Bid dat deze mensen gezien worden en hun daden geëxposeerd worden! Help je een overlever op welke manier dan ook, ga dan niet om 01:00 uur naar bed, maar blijf wakker samen met hem of haar tot 03:00 uur in de nacht. Een kleine moeite, maar ongelofelijk belangrijk!

6 januari 01:00 – 03:00 uur

7 januari 01:00 – 03:00 uur

11 januari 01:00 – 03:00 uur nieuwe maan

12 – 13 januari 23:59 – 05:00 uur nieuwjaarsfeest

20 – 27 januari 01:00 – 03:00 uur feestweek Iedere nacht bijeenkomsten van 01:00 – 03:00 uur waarvan 25 januari volle maan. Tijdens deze week gaat het voornamelijk om seks met kinderen, ook baby’s en het offeren van volwassen vrouwen.

29 januari 01:00 – 03:00 uur, 30 januari 01:00 – 03:00 uur, 31 januari 00:00 – 05:00 uur Deze dagen staan in het teken van een nieuw seizoen. Nieuwe doelen en nieuwe afspraken en nieuwe taken en posities. Sommigen treden toe tot een nieuwe hogere graad/positie. Anderen moeten hun functie neerleggen en ‘lagere’ taken gaan doen. Het toetreden en aftreden van gradaties in de cult. Dit is voor slachtoffers een belangrijke periode, omdat wanneer hun ‘leider’ aftreedt – dat betekent gedegradeerd worden – zij het ook zwaarder krijgen. Bid dat dit een omkeerpunt zal worden voor velen, zodat ze moed krijgen om uit te stappen!

2 februari 01:00 – 04:00 uur

Blijven jullie meebidden?

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’,
zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Yeshua en het onrecht, en laten we degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!
Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.


https://fragilewing.com/

https://www.lichtopsrm.com/

https://lichtoplevens.nl/

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Mocht-Haagse-rechter-oordelen-over-kindermisbruik-.html 


Voor wie en door wie?
Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

Dit is de laatste gebedsbrief die in samenwerking met Carla wordt uitgegeven. In de loop van de tijd is gebleken dat onze werkwijzen te verschillend zijn zodat het voor dit moment beter is om ieder onze eigen koers te varen. Cliënten van Carla kunnen gewoon gebruik blijven maken van de mogelijkheid hier gebed te vragen en ook van de bereikbaarheidsdiensten tijdens cultnachten.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!